Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
εγγραφές 1 - 1 από 267
 • Ημερομηνία: 12.11.2021
  Επανάληψη Πρόσκλησης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, τύπου LENNOX, ως και εργασιών συντήρησης αυτής για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 12.11.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.), Τοπικών Κλιματιστικών Μηχανημάτων και Ψυκτών Νερού.
 • Ημερομηνία: 09.08.2021
  Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου του συστήματος πυροπροστασίας στο κτίριο ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 30.07.2021
  Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών επισκευής της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, τύπου LENNOX, ως και εργασιών συντήρησης αυτής για ένα (1) έτος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 • Ημερομηνία: 29.07.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την ανανέωση των δέκα (10) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c.
 • Ημερομηνία: 26.07.2021
  Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αριθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 16.07.2021
  Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας εφάπαξ συντήρησης πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηράς σκόνης, CO2 και FM200, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 14.07.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας (CPV : 90921000-9), στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.07.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανανέωση εκατόν εξήντα (160) αδειών χρήσης λογισμικούγια την ασφάλεια και διαχείριση των συστημάτων Η/Υ, για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 12.07.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανανέωση των συνολικά έντεκα (11) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c που είναι εγκαταστημένες στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 07.07.2021
  Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, τριάντα οκτώ (38) νέων σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών, και εξαρτημάτων(61 σκληροί δίσκοι, 61 μνήμες), απαραίτητων για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών (PCs) στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.
 • Ημερομηνία: 25.06.2021
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3ΔΣ/2021) για την επιλογή Προέδρου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).
 • Ημερομηνία: 08.06.2021
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 15.04.2021
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υποβολή οικονομικών προσφορών, στο έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ETHERNET SWITCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Α.Τ
 • Ημερομηνία: 09.04.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υποβολή οικονομικών προσφορών, στο έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ETHERNET SWITCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.”
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 07.04.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για το έργο 'Παροχή Υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης – Δακτυλογράφησης και Επεξεργασίας των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).
 • Ημερομηνία: 24.03.2021
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για το έργο “ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ SERVERS του ΝΑΤ”
 • Ημερομηνία: 01.12.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος.
 • Ημερομηνία: 10.11.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 06.11.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 17.09.2020
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάπτυξη εφαρμογής επανυπολογισμού συντάξεων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 27.07.2020
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αξονικού εξαεριστήρα για τον χώρο της αποθήκης στο Α΄ υπόγειο του Κτιρίου Ν.Α.Τ
 • Ημερομηνία: 15.07.2020
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και πρότασης αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού, μετάπτωσης εφαρμογών και λογισμικού πληροφορικής του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 01.07.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.), Τοπικών Κλιματιστικών Μηχανημάτων και Ψυκτών Νερού.
 • Ημερομηνία: 01.07.2020
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ- Portal) N.A.T.
 • Ημερομηνία: 01.07.2020
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών Συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (CPV: 50711000-2) (για έξι μήνες) του Κτιρίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 23.06.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την ανανέωση των ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) των έντεκα (11) συνολικά αδειών χρήσης ORACLE.
 • Ημερομηνία: 23.06.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την ετήσια συντήρηση –επισκευή τριάντα (30) μηχανημάτων (πέντε (5) φωτοτυπικών, επτά (7) τηλεομοιότυπων και δεκαοκτώ (18) πολυμηχανημάτων.
 • Ημερομηνία: 23.06.2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών των δύο (2) ανελκυστήρων (CPV : 79132000-8), που λειτουργούν στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 21.05.2020
  «Προσδιορισμός νέων προθεσμιών υποβολής προσφορών και ημερομηνιών διενέργειας των τεσσάρων (4) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 267 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS