Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κτιρίου επί της οδού Ομήρου 19 και Ακαδημίας στο Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας ΝΑΤ, με επισκευές από τον μισθωτή.

Ημερομηνία: 12.06.2015 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κτιρίου
επί της οδού Ομήρου 19 και Ακαδημίας στο Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας ΝΑΤ,
με επισκευές από τον μισθωτή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS