Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή & τοποθέτηση ρολλοκουρτίνων μετά των σχετ. Μηχανισμών, στο κτίριο του ΝΑΤ, Εθν. Αντιστάσεως 1-Πειραιάς.

Ημερομηνία: 10.06.2015 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή & τοποθέτηση
ρολλοκουρτίνων μετά των σχετ. Μηχανισμών, στο κτίριο του ΝΑΤ, Εθν. Αντιστάσεως 1-Πειραιάς.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS