Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ημερομηνία: 16.03.2020 [Διαγωνισμός]

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η


ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΤ (ΑΠΟΦΑΣΗ 34/16-03-2020) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6234/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΛ4Η469ΗΞΠ-Ε7Δ, ΑΔΑΜ : 20PROC006386392 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    20-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC006438144)

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6237/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΗΠΒ469ΗΞΡ-ΠΗ5, ΑΔΑΜ : 20PROC006423687 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    17-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC 006438144)

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6246/27-02-2020, ΑΔΑ : 6ΓΨΞ469ΗΞΡ-4ΔΥ, ΑΔΑΜ : 20PROC006386722 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    19-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC006438218)

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6245/27-02-2020, ΑΔΑ : 6681469ΗΞΡ-4ΚΑ, ΑΔΑΜ : 20PROC005386932 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    18-03-2020, ΓΙΑ ΤΙΣ 31-03-2020. (ΑΔΑΜ : 20PROC006438218)

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS