Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εκ νέου αναβολή διενέργειας τεσσάρων (4) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ημερομηνία: 30.03.2020 [Διαγωνισμός]

 Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η   (30/03/2020)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΑΤ  (ΑΠΟΦΑΣΗ 41/30-03-2020 ΑΔΑΜ : 20PROC006496965)  ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6234/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΛ4Η469ΗΞΠ-Ε7Δ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006386392 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  20-03-2020. 


2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6237/27-02-2020, ΑΔΑ : ΩΗΠΒ469ΗΞΡ-ΠΗ5,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006423687 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    17-03-2020.


3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6246/27-02-2020, ΑΔΑ : 6ΓΨΞ469ΗΞΡ-4ΔΥ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC006386722 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    19-03-2020.


4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 6245/27-02-2020, ΑΔΑ : 6681469ΗΞΡ-4ΚΑ,

    ΑΔΑΜ : 20PROC005386932 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    18-03-2020.


ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS