Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανανέωση των συνολικά έντεκα (11) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c που είναι εγκαταστημένες στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 12.07.2021 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανανέωση των συνολικά έντεκα (11) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c που είναι εγκαταστημένες στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS