Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανανέωση εκατόν εξήντα (160) αδειών χρήσης λογισμικούγια την ασφάλεια και διαχείριση των συστημάτων Η/Υ, για ένα (1) έτος.

Ημερομηνία: 12.07.2021 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανανέωση εκατόν εξήντα (160) αδειών χρήσης λογισμικούγια την ασφάλεια και διαχείριση των συστημάτων Η/Υ, για ένα (1) έτος.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS