Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
«Προσδιορισμός νέων προθεσμιών υποβολής προσφορών και ημερομηνιών διενέργειας των τεσσάρων (4) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Ημερομηνία: 21.05.2020 [Διαγωνισμός]

«Προσδιορισμός νέων προθεσμιών υποβολής προσφορών και ημερομηνιών διενέργειας των τεσσάρων (4) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι οποίες είχαν αναβληθεί λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS