Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αριθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 26.07.2021 [Διαγωνισμός]

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αριθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS