Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την ετήσια συντήρηση – επισκευή είκοσι εννέα (29) μηχανημάτων (πέντε (5) φωτοτυπικών, επτά (7) τηλεομοιότυπων και δεκαεπτά (17) πολυμηχανημάτων) για ένα (1) έτος.

Ημερομηνία: 07.02.2019 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την ετήσια συντήρηση – επισκευή είκοσι εννέα (29) μηχανημάτων (πέντε (5) φωτοτυπικών, επτά (7) τηλεομοιότυπων και δεκαεπτά (17) πολυμηχανημάτων) για ένα (1) έτος.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS