Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης – δακτυλογράφησης και επεξεργασίας των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).

Ημερομηνία: 10.02.2020 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης – δακτυλογράφησης και επεξεργασίας των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS