Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αξονικού εξαεριστήρα για τον χώρο της αποθήκης στο Α΄ υπόγειο του Κτιρίου Ν.Α.Τ

Ημερομηνία: 27.07.2020 [Διαγωνισμός]

Υποβολή οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αξονικού εξαεριστήρα για τον χώρο της αποθήκης στο Α΄ υπόγειο του Κτιρίου Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS