Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, τριάντα οκτώ (38) νέων σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών, και εξαρτημάτων(61 σκληροί δίσκοι, 61 μνήμες), απαραίτητων για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών (PCs) στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.

Ημερομηνία: 07.07.2021 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, τριάντα οκτώ (38) νέων σταθμών εργασίας προς αντικατάσταση ισάριθμων παλαιών, και εξαρτημάτων(61 σκληροί δίσκοι, 61 μνήμες), απαραίτητων για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων σταθμών (PCs) στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS