Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Υποβολή οικονομικής προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ- Portal) N.A.T.

Ημερομηνία: 01.07.2020 [Διαγωνισμός]

Υποβολή οικονομικής προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ ΝΑΤ- Portal) N.A.T.
Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS