Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
“Τακτική μηνιαία πλήρης συντήρηση (full service - μετ’ ανταλλακτικών) δύο (2) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, στο κτίριο επί της οδού Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.”.

Ημερομηνία: 04.08.2015 [Διαγωνισμός]

 Τακτική μηνιαία πλήρης συντήρηση (full service - μετ’ ανταλλακτικών) δύο (2) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, στο κτίριο επί της οδού Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.”.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS