Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υπαγωγή στο Ν.4178/2013 του ακινήτου ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., επί των οδών Δραγατσανίου 45-47 και Πολυδεύκους 54, στον Πειραιά.

Ημερομηνία: 04.06.2015 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με θέμα
“Υπαγωγή στο Ν.4178/2013 του ακινήτου ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.,
επί των οδών Δραγατσανίου 45-47 και Πολυδεύκους 54, στον Πειραιά”


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS