Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εφοδιασμός με Ναυτολόγιο
 
Υποχρέωση Πλοίων για Εφοδιασμό με Ναυτολόγιο

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του Κ.Ν. 792/78 "που πλοίον μη εξαιρουμένων των εις την υπηρεσίαν του Κράτους ανηκόντων ή χρησιμοποιουμένων υπ' αυτού τοιούτην ή και των θαλαμηγών άνω των 100 κόρων, υποχρεούται να εφοδιασθεί με ναυτολόγιο".

Απαλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο οι μηχανότρατες μέχρι 30 κ.οχ., τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μέχρι 100 κ.ο.χ και όλα τα λοιπά ιστιοφόρα πετρελαιοκίνητα σκάφη μέχρι 25 κ.ο.χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2575/98 άρθρο 4 παρ.2.

Οι Έλληνες απογεγραμμένοι ναυτικοί που εργάζονται στις παραπάνω κατηγορίες σκαφών ασφαλίζονται στο ΝΑΤ, ΤΠΕΝ, ΕΝ και ΕΛΟΕΝ ανάλογα με το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν, την ειδικότητα ναυτολόγησης και την κατηγορία των πλοίων που εργάζονται.

Για τα σκάφη αυτά μπορεί να συντάσσονται (αντί ναυτολογίου) σχετικές καταστάσεις οι οποίες εξοφλούνται χωρίς πρόσθετα τέλη γίνεται μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τη λήξη του μήνα ασφάλισης.

Επίσης εξαιρούνται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ναυτολόγιο τα πλωτά μέσα αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 10 του ΚΔΝ 792/78 επιβάλλεται ετήσια εισφορά στους ιδιοκτήτες των φορτηγίδων, σλεπίων, πλωτών γερανών, βυθοκόρων, υδροφόρων και γενικά κάθε ναυπηγήματος που δεν έχει δική του κινητήρια δύναμη ή που έχει κινητήρια δύναμη απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ναυτολόγιο. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και ορίζεται με Υπουργικές Αποφάσεις.

  1. Για τις φορτηγίδες, σλέπια και λοιπό ναυπηγήματα σε ευρώ 0,29 ανά κόρο ολικής χωρητικότητας.
  2. Για τα Ρ/κά σε ευρώ 2,93 για κάθε ίππο ενδεικτικής ιπποδύναμης της μηχανής.
  3. Για τους πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους και υδροφόρους χωρίς μηχανή ευρώ 146,73 και με μηχανή σε ευρώ 293,47.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS