Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εξαγορά Αρχιπλοιάρχων - Αρχιμηχανικών
 
Εξαγορά Αρχιπλοιάρχων / Αρχιμηχανικών / Πλοιάρχων Α΄και Μηχανικών Α΄ εργαζομένων σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις (Ν.2932/01)

Αναγνωρίζεται η Υπηρεσία των παραπάνω ναυτικών εφόσον η Ναυτιλιακή Επιχείρηση στην οποία εργάζονται είναι Ελληνική ή αν δεν έχει πλοία με ελληνική σημαία ή υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τα πλοία που διαθέτει ή διαχειρίζεται να είναι ελληνόκτητα (με πιστοποιητικά της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ή του Ν.Ε.Ε ή οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας Αρχής -ΥΕΝ/ΥΜΝΕ) ή ελληνικών συμφερόντων (άνω του 50%).

Οι Αρχ/ρχοι και οι Αρχ/κοί για να ασφαλιστούν


   1. πρέπει να έχουν δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄τάξης αντίστοιχα και Να έχουν (3) τρία χρόνια πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την κτήση του διπλώματος Α΄, σε πλοία με ελληνική ή ξενη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή με ξένη σημαία εξαγορασμένη.
   2. δεν πρέπει να ασκούν άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα (επομένως να μην είναι εκπρόσωποι εταιρείας ή πλοίων) και να μην είναι συνταξιούχοι του ΝΑΤ.
   3. Προκειμένου για 1 Αρχ/ρχο και Αρχ/κό η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί :
 • Δύο (2) τουλάχιστον Φ/Γ-Δ/Ξ πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 2000 κ.ο.χ. ή
 • Ένα (1) ολικής χωρητικότητας άνω των 10.000 κ.ο.χ. ή
 • Ένα (1) τουλάχιστον Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ ή Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο συνολικής χωρητικότητας 2.500 κ.ο.χ. ή δύο (2) άνω των 1000 κ.ο.χ
 • Τρία (3) τουλάχιστον Υ/Γ ή (1) ένα καταμαράν
 • Τρία (3) τουλάχιστον Ρ/Κ άνω των 1000 κ.ο.χ έκαστο ή
 • Δύο(2) Ν/Γ (ναυαγοσωστικά) άνω των 5.000 Η/Ρ έκαστο.
   4. Όταν η ναυτιλιακή επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από ένα Αρχ/ρχο και Αρχ/κό πρέπει να διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί επί πλέον των παραπάνω πλοίων και για κάθε ένα ν Αρχ/ρχο και Αρχ/κό :
 • Τρία (3) Φ/Γ πλοία άνω των 2000 κ.ο.χ έκαστο ή
 • Δύο (2) Φ/Γ πλοία άνω των 10.000 κ.ο.χ έκαστο ή
 • Ένα (1) Φ/Γ πλοίο άνω των 100.000 κ.ο.χ ή
 • Δύο (2) Ε/Γ-Ο/Γ πλοία άνω των 3.500 κ.ο.χ έκαστο ή
 • Τέσσερα (4) Ν/Γ (ναυαγοσωστικά) 5.000 Η/Ρ συνολικά ή
 •  Δύο (2) καταμαράν ή
 • Έξι (6) Υ/Γ

Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α΄ ασφαλίζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά στους ναυτικούς (όπως Α΄και Β΄) αλλά εφόσον η ναυτιλιακή επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να προσλάβει πρώτο Αρχ/ρχο και Αρχ/κό ή έχει δικαίωμα να προσλάβει Αρχ/ρχο και Αρχ/κό και δεν το ασκεί ή μετά την εκάστοτε πρόσληψη του αριθμού των Αρχ/ρχων και Αρχ/κών που αναλογεί στον απαιτούμενο κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα αριθμό πλοίων διαχειρίζεται και εκπροσωπεί και άλλα πλοία, όχι όμως επαρκή στον αριθμό και στη χωρητικότητα για την πρόσληψη του επομένου Αρχ/ρχου και Αρχ/κού.

Η υπηρεσία των Πλοιάρχων και Μηχανικών που εργάζονται σε Ναυτιλιακή Επιχείρηση αναγνωρίζεται μόνο κατά τα 2/3.

Σε όλες τις περιπτώσεις ασφάλισης, όπως πιο πάνω, η γνωστοποίηση της πρόσληψης στο ΝΑΤ, πρέπει να γίνεται αυθημερόν.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της γνωστοποίησης, η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε η πρόσληψη στο ΝΑΤ.

Εισφορές

Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις των Φ/Γ ποντοπόρων άνω των 4500 DW αφαιρουμένου του επιδόματος αδείας αφού δεν υπολογίζεται ο χρόνος άδειας στις εξαγορές αυτές.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS