Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εξαγορά σε Πλοία με Ξένη Σημαία
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 792/78 επιτρέπεται στους ασφαλισμένους ή συν/χους ναυτικούς ή στις οικογένειες τους η εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Οι ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων (Π.Δ. 125/83) που υπηρετούν σε πλοία με ξένη σημαία ανασφάλιστα μπορούν να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους αφού προσκομίσουν στο Ν.Α.Τ. το σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσίας (certificate of service) και πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Η ναυτολόγηση για το χρόνο υπηρεσίας τους να έχει γίνει μέσω ΓΕΝΕ ή μέσω Ελληνικής Προξενικής ή Λιμενικής Αρχής.
  • Το πιστοποιητικό υπηρεσίας που εκδίδει ο Πλοίαρχος περί της υπηρεσίας του ναυτικού (certificate of service) στο πλοίο, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου και την αλήθεια του περιεχομένου όπως αυτή προκύπτει από τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου (article και ημερολόγιο), από Ελληνική ή Προξενική ή Λιμενική Αρχή (άρθρο 5 του Ν. 14/67), εντός 6 μηνών το αργότερο από την απόλυση του ναυτικού από το πλοίο (Ν. 2329/95). Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου μπορεί να βεβαιώνεται και από τον εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας με δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία η υπογραφή του θεωρείται από δημόσια ελληνική αρχή (αρθ.15, Ν.2743/99).
  • Η εξαγορά πραγματοποιείται πάντα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις κατά το χρόνο εξαγοράς (και όχι με αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο πραγματοποίησης της υπηρεσίας) και δεν βαρύνεται με πρόσθετα τέλη (άρθ. 15, πργ.6, Ν. 2743/99).
  • Η εξαγορά επιτρέπεται εφόσον η υπηρεσία δεν συμπίμπτει με άλλη ναυτολόγηση ή άλλη που έχει εξαγορασθεί ήδη ή που έχει αναγνωρισθεί για σύνταξη και εφόσον πραγματοποιήθηκε μετά την απογραφή του ως ναυτικού.

Εισφορές


Οι εισφορές που απαιτούνται (παρ. 3, άρθρο 4 του Ν.485/76) για την εξαγορά της υπηρεσίας ναυτικού σε πλοίο μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ αδιακρίτως κατηγορίας πλοίου που υπηρέτησε (μικρό ή μεγάλο, θαλαμηγό, αλιευτικό, φορτηγό κ.λ.π.) είναι ίδιες με τις εισφορές (ναυτικού και πλοιοκτήτη), ναυτικού που εργάζεται σε φορτηγό πλοίο, πάνω από 45OODW, συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ., πλέον 7% επί των συλλογικών συμβάσεων (παρ. 1, άρθρο 1 του Ν.1711/87). Εφόσον το πλοίο είναι Δεξαμενόπλοιο ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές προσαυξάνονται και με το επίδομα δεξαμενόπλοιου.

Δικαίωμα Εξαγοράς


  • Εξαγοράζεται από όλους τους ναυτικούς υπηρεσία που αποκτήθηκε μέχρι 31/3/80 (Π.Δ. 243/80).
  • Η υπηρεσία ναυτικών που έχουν δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξης εξαγοράζεται από 27/8/81 και μετά (Π.Δ. 907/81).
  • Εξαγοράζεται από όλους τους ναυτικούς υπηρεσία που αποκτήθηκε από 25/4/83 και μετά (Π.Δ. 125/83).

Παρατηρήσεις :

   1. Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε Θ/Γ μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι 7 μήνες το χρόνο (παρ. 1, άρθρο 33, Ν.1085/80).
   2. Σε περίπτωση που έχουν καθυστερήσει να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, δίνεται η δυνατότητα στο ναυτικό να εξαγοράσει την υπηρεσία σύμφωνα με τις παλιές και στη συνέχεια όταν υπογραφούν οι νέες συμβάσεις να πληρώσει τη διαφορά.
   3. Οι επιθεωρητές Πλοίαρχοι-Μηχανικοί έχουν δικαίωμα εξαγοράς υπηρεσίας μέχρι 6 μήνες το χρόνο (Ν. 2575/98, άρθρο 5, παρ.9).
   4. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται ότι το πλοίο είναι εν ενεργεία (άρθρο 5, ΒΔ.19/67).
   5. Πιστοποιητικά υπηρεσίας που έχουν θεωρηθεί από αναρμόδιες αρχές δε γίνονται δεκτά.
   6. Δεν γίνεται εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία για το χρονικό διάστημα που είναι σε παροπλισμό (άρθρο 33 του Ν.1085/80).
   7. Σε περίπτωση εκτελωνισμού μπορεί να κατατεΘεί στο Ν.Α.Τ το μοναδικό θεωρημένο φωτ/φο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το τελωνείο. Εάν πρόκειται για εξαγορασθείσα υπηρεσία δίνεται στον ενδιαφερόμενο το πρωτότυπο για το τελωνείο και κρατείται στο Ν.Α.Τ. πάλι μοναδικό φωτ/φο.
   8. Απαγορεύεται εξαγορά υπηρεσίας όταν αυτή αποκτήθηκε ενώ ο ναυτικός ήταν τιμωρημένος.
   9. Δε γίνεται δεκτή εξαγορά υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε μετά την συνταξιοδότηση του ναυτικού με την επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS