Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εξαγορά Στρατιωτικής θητείας
 
Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (Ν 1358/83) και Εφεδρείας (αρΘ. 31/ Ν 1085/85)

Ο ναυτικός μπορεί να εξαγοράσει το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε με θητεία ή εφεδρεία στις Ένοπλες Δυνάμεις στα Σώματα ασφαλείας καθώς και στο Λιμενικό ή Πυροσβεστικό Σώμα, ανεξάρτητα από ηλικία και χρόνο θαλάσσιας υπηρεσίας του.

Η παραπάνω υπηρεσία όταν εξαγορασθεί υπολογίζεται για επαύξηση της σύνταξης. Μόνο στην περίπτωση που ο ναυτικός έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 12 έτη πραγματική ναυτική υπηρεσία η εξαγορά της πιο πάνω υπηρεσίας υπολογίζεται και για επαύξηση της σύνταξης και για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επίσης ο ναυτικός μπορεί να εξαγοράσει χρόνο υπηρεσίας του ως μονίμου ή εθελοντή ή ανακατεταγμένου στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα ασφαλείας καθώς και στο Λιμενικό ή Πυροσβεστικό Σώμα. Η υπηρεσία αυτή όταν εξαγορασθεί, λαμβάνεται υπόψη και για Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για επαύξηση της σύνταξης.

Εισφορές

Κατά την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας καταβάλλονται για ΝΑΤ και Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. εισφορές και μόνον εάν πρόκειται για εξαγορά στρατιωτικής εφεδρείας, ή υπηρεσίας μονίμου ή εθελοντή ή ανακατεταγμένου καταβάλλονται και εισφορές για τα Τ.Π.Ε.Ν.

Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το συνταξιοδοτικό μισΘό Φ/Γ ποντοπόρου άνω των 4500 DW και το βαθμό του Εμπορικού Ναυτικού αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο, και ο βαΘμός που είχε στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.λ.π., κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το καταβλητέο ποσό για την εξαγορά της στρατιωτικής έφεδρης υπηρεσίας μόνιμου ή εθελοντή η ανακατεταγμένου πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Το καταβλητέο ποσό για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τον αριθμό των μηνών της στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζονται.

Στην περίπτωση καταβολής των εισφορών με δόσεις ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται με βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο του διακανονισμού εισφοράς και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι συνεπής στην καταβολή των δόσεων.

Εάν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής δόσης περισσότερο από 3 μήνες, ο διακανονισμός παύει να ισχύει και γίνεται αναπροσαρμογή με βάση της ισχύουσες κατά το νέο διακανονισμό εισφορές. Επί των εισφορών επιβάλλεται πρόσθετο τέλος.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS