Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εξόφληση και Αντικατάσταση Ναυτολογίου
 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.1711/87 οι οφειλές των πλοιοκτητών είναι ληξιπρόΘεσμες και απαιτητές μετά την συμπλήρωση τριμήνου από την έκδοση του ναυτολογίου. Εάν οι οφειλές αυτές δεν εξοφληθούν εντός δέκα ημερών από την συμπλήρωση του τριμήνου, το Ν.Α.Τ. μπορεί να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις αναγκαστικά πλήν της απαγόρευσης απόπλου από το λιμάνι. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.1711/87 και απόφαση του Αρείου Πάγου 1145/87 επιβάλλονται πρόσθετα τέλη σύμφωνα με τις διατάξεις (ΚΕΔΕ).

Το ναυτολόγιο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και αντικαθίσταται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση 6 μηνών από την έκδοσή του, δεν χορηγείται δε στο πλοίο νέο ναυτολόγιο εάν δεν καταβληθούν στο Ν.Α.Τ. οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται από το προηγούμενο. Οι εισφορές που αναλογούν ανά τρίμηνο καταβάλλονται στο Ν.Α.Τ. ή στις Ναυτιλιακές Αρχές Εσωτερικού ή στα Προξενικά Λιμεναρχεία Λονδίνου ή Ν. Yόρκης προϋπολογιζόμενης κατά προσέγγιση από το Ν.Α.Τ. ή τις πιο πάνω Αρχές με βάση τη νόμιμη σύνθεσή του πλοίου, τη χωρητικότητά του και το μισθολόγιο που ισχύει.

Σε περίπτωση που το ναυτολόγιο έχει συμπληρώσει χρονική διάρκεια έξι μηνών από την έκδοσή του χωρίς να εξοφληθούν οι εισφορές που οφείλονται, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου τόσο από το Ν.Α.Τ. όσο και από τις κατά τόπους Προξενικές ή Λιμενικές Αρχές.

Για τις οφειλόμενες ή βεβαιούμενες εισφορές από το ναυτολόγιο, ευθύνονται αλληλέγγυα και μη χωρούσης της ένστασης της διζήσεως, άπαντες οι πλοιοκτήτες για τα, προ της χρονολογίας της παρ' αυτούς μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου, οφειλόμενα δικαιώματα ως και οι διάδοχοι αυτών.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου, τις εισφορές προς το Ν.Α.Τ υποχρεούται να εξοφλήσει ακόμα και ο εκ πλειστηριασμού αποκτήσας το πλοίο υπερθεματιστής (άρθρο 1 παρ. 6 Ν.1711/78). Το ναυτολόγιο αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τη Ναυτιλιακή Αρχή ως ληξιπρόθεσμο στις ακόλουθες περιπτώσεις, κατατίθεται δε στη ναυτιλιακή αρχή για να αποσταλεί στο Ν.Α.Τ. για οριστική εκκαθάριση :

  1. Μόλις συμπληρωΘούν 6 μήνες από την έκδοσή του (παρ.1 άρθρο 4 του 1711/87).
  2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του πλοίου κατά ποσοστό ανώτερο του 50%.
  3. Αν αποβάλλει το πλοίο την Ελληνική Εθνικότητα.
  4. Αν το πλοίο διαλυθεί ή κηρυχθεί ανίκανο για πλου ή οπωσδήποτε χαθεί.
  5. Αν απολυθεί ο πλοίαρχος χωρίς να αντικατασταθεί, κατά την αντικατάσταση του ν/γίου, πρέπει να εκδίδεται απαραίτητα αντίγραφό του για τις υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. και Υ.Ν.Μ.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS