Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών Οχημάτων
 

Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών Οχημάτων (Κ.Α.Ε.Ο.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2575/98 έχει συσταθεί στο ΝΑΤ ίδιος κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων που μετακινούνται με καταβολή ναύλου μεταξύ ελληνικών λιμένων με κάθε τύπου επιβατηγά-οχηματαγωγά και φορτηγά οχηματαγωγά πλοία ως και ίδιο κεφάλαιο με τον τίτλο Κεφάλαιο ασφάλισης επιβατών και οχημάτων (ΚΑΕΟ) και έχει ως σκοπό την αποζημίωση των επιβατών και οχημάτων σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος.

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους διακινούμενους επιβάτες και οδηγούς οχημάτων, μαζί με το ναύλο (εισιτήριο), στην μεταφορική εταιρεία και με ευθύνη της αποδίδεται στο ΝΑΤ, και ορίζεται σε 6,5% επί του εκάστοτε ισχύοντος ναυλολογίου.

Σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος και συγκεκριμένα όταν αυτό προήλθε από ναυάγιο, προσάραξη, σύγκρουση, πυρκαγιά και έκρηξη (αρθ.3, πργ.2, Π.Δ.91/79) καλύπτονται ασφαλιστικά οι επιβάτες και τα πάσης φύσεως οχήματα που μεταφέρονται με το πλοίο.

Προκειμένου περί επιβατών καλύπτεται ο θάνατος και η μόνιμη ολική ανικανότητα του επιβάτη για απασχόληση.

Για δε τα οχήματα καλύπτεται η ολική απώλεια έστω και αν δε συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους.

  1. Η αποζημίωση είναι ίση με το 20πλάσιο του μηνιαίου βασικού μισθού του ναύτη Ε/Γ-Ο/Γ της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης εργασίας για επιβάτες Α΄κλάσης και με το 10πλάσιο του ως άνω μισθού για επιβάτες Β΄κλάσης.
  2. Για Ι/Χ οχήματα και Φ/Γ έως 1 τόνο ωφέλιμου φορτίου το τριπλάσιο του ως άνω μισθού για κάθε μέτρο μήκους τους.
  3. Για λεωφορεία και Φ/Γκαι λοιπά οχήματα το εξαπλάσιο του ως άνω μισθού για κάθε μέτρο μήκους τους.
  4. Για δίκυκλα και τρίκυκλα το 1/200 του ως άνω μισθού για κάθε κυβικό εκατοστό της μηχανής τους.

Η είσπραξη των πόρων υπέρ του ΚΑΕΟ ενεργείται με ευθύνη της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας επιχείρησης και η απόδοση τους στο ΝΑΤ πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου με βάση θεωρημένο αντίγραφο της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τους υπόχρεους και ειδικό έντυπο κατάστασης, που χορηγείται από το ΝΑΤ όπου εμφανίζονται χωριστά τα υπέρ του ΚΑΕΟ ασφάλιστρα και ο συνολικά εισπραχθείς ναύλος.

Για την μη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του ΚΕΔΕ

  1. δύναται να απαγορεύεται με απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ ο απόπλους των πλοίων που διαχειρίζεται η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση
  2. επιβάλλεται μέχρι την ολική εξόφληση πρόστιμο 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης η εξόφληση των οποίων προηγείται της εξόφλησης του οφειλομένου ποσού.Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS