Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων
 
 Σε μη εμπρόθεσμη καταβολή των κάθε είδους εισφορών υπέρ Ν.Α.Τ. και λοιπών Ταμείων καθώς και Ν.29/75 το Ν.Α.Τ. μπορεί να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των πλοιοκτητών και εκπροσώπων των πλοιοκτητριών εταιρειών (βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και υποβολή μήνυσης σύμφωνα με τους Α.Ν. 86/87 και Ν.1711/87).
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS