Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Συμβεβλημένα πλοία με Ξένη Σημαία
 

Πλοία με ξένη Σημαία Συμβεβλημένα με το ΝΑΤ

Σύμφωνα με τις διατάξεις το Β.Δ. 19/67 οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ξένη σημαία μπορούν να ασφαλίζονται στο Ν.Α.Τ. εφόσον πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες Εταιρείες (Ελληνικών συμφερόντων κατά 50% και πλέον) έχουν συνάψει συμβάσεις με το Ν.Α.Τ., με τις οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση της καταβολής της αναλογούσης σύμφωνα με την κατηγορία του πλοίου εισφοράς πλοιοκτήτου, τις κρατήσεις από τη μισθοδοσία των επί του πλοίου υπηρετούντων Ελλήνων ναυτικών, την υπέρ του Ν.Α.Τ. και Λοιπών Ταμείων εισφορών καθώς και την απόδοση των ποσών τούτων στο Ν.Α.Τ.

Σύμφωνα με το άρθρο 86α παρ.2 του Ν. 1085/80 στα πλοία συναλλάγματος, δηλ. τα πλοία των οποίων οι ναύλοι εμπορευμάτων ή επιβατών συμφωνούνται σε ξένο νόμισμα εξαιρέσει των πλοίων εσωτερικών μεταφορών (άρθρο 86α, πργ.8 του Ν. 1085/80), οι εισφορές ΝΑΤ και τα συνειπραττόμενα δικαιώματα και εισφορές τρίτων υπολογίζονται σε ευρώ αλλά καταβάλλονται σε ελεύθερο συνάλλαγμα Λονδίνου ή Ν. Υόρκης με την επίσημη τιμή αγοράς της Τράπεζας Ελλάδας με την ημερομηνία που οι εισφορές (οφειλές) καθίστανται απαιτητές.

Σε περίπτωση καταβολής μέρους ή όλων των εισφορών πριν την ημερομηνία που είναι απαιτητές, υπολογίζονται με την επίσημη τιμή αγοράς από την Τράπεζα Ελλάδας της ημέρας που γίνεται η καταβολή.

Σε περίπτωση εμφανίσεως πιστωτικού υπολοίπου στο φύλλο εκκαθάρισης, τούτο μεταφέρεται σαν πρώτη εμπρόθεσμη καταβολή για την εξόφληση οφειλών του επόμενου ναυτολογίου.

Σε περίπτωση εμφανίσεως χρεωστικού υπολοίπου τούτο παραμένει αυτοτελές (δεν μεταφέρεται στο επόμενο Φ.Ε.) και πρέπει να εξοφληθεί μετά την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση του Φ.Ε. με απόδειξη διαφορετικά επιβάλλεται σ΄ αυτό πρόσΘετο τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. μέχρι εξοφλήσεως το οποίο συνεχίζεται (το πρόσΘ. τέλος) προσαυξανόμενο μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.

Τα υπό του ΝΑΤ εκδιδόμενα φύλλα εκκαθάρισης (ΦΕ) των εκ των ναυτολογίων εισφορών των πλοίων κοινοποιούνται στις δηλωθείσες από τους εκπροσώπους ή αντικλήτους αυτών διευθύνσεις. Σε περίπτωση μεταβολής διευθύνσεων οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν στο ΝΑΤ από τους υπόχρεους η επίδοση θεωρείται νομίμως γενόμενη στην παλαιά διεύθυνση είτε έγινε από δικαστικό επιμελητή, είτε από εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ/ΝΑΤ όργανο του Ταμείου. Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αίτησης αναθεώρησης κατά των κοινοποιουμένων ΦΕ σύμφωνα με το Ν.1085/80 ορίζεται τρίμηνος.

Με την πργ.1, εδ.α,του Ν.2575/98, τροποποιείται το άρθρο 14 του Ν.1376/83 που αφορά την αργία ή τον παροπλισμό των πλοίων, ως εξής:

 1. Πλοίο το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο περισσότερο από (20) είκοσι ημέρες έχοντας διακόψει τους πλόες του θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό. Μετά την συμπλήρωση των (20) είκοσι ημερών η αργία ή ο παροπλισμός θεωρούνται ότι άρχισαν από την πρώτη ημέρα της ακινητοποίησης του πλοίου. Μετακινήσεις σε άλλο αγκυροβόλι με άδεια της οικείας Λιμ. Αρχής δεν διακόπτουν την αργία ή τον παροπλισμό. Έτσι οι, προς το Ν.Α.Τ. και τα Λοιπά Ταμεία και Λογ/σμούς, για το χρόνο αργίας (20) είκοσι ημερών, Θα υπολογίζονται από την έναρξη της αργίας μόνο για τους υπηρετούντες Έλληνες ναυτικούς.
 2. Με την διάταξη του εδ.β, ρυθμίζεται ο χρόνος ισχύος του ναυτολογίου στην περίπτωση που το πλοίο έχει διακόψει τους πλόες σε αγκυροβόλιο, λόγω κατάσχεσης για χρονικό διάστημα πάνω από (1) ένα μήνα. Ειδικότερα, όταν υπάρχουν οφειλές στο Ν.Α.Τ. χωρίς να καλύπτονται από εγγυητική επιστολή Τράπεζας και το πλοίο είναι εφοδιασμένο με ναυτολόγιο και ακινητοποιημένο λόγω κατάσχεσης, για χρονικό διάστημα πάνω από ένα μήνα, η ασφάλιση στο Ν.Α.Τ. των ναυτικών που αναγράφονται στο ναυτολόγιο διακόπτεται, μετά την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και το ναυτολόγιο με ευθύνη του πλοιάρχου ή της Λιμ. ή Προξ. Αρχής στέλνεται στο Ν.Α.Τ, για εκκαθάριση.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί ισχύει για ένα έτoς και ανανεώνεται κάθε φορά μόνο για ένα έτος κατόπιν αίτησης του εκπροσώπου.

Για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που υπογράφεται με το Ν.Α.Τ., κατατίθεται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, εγγυητική επιστολή η οποία παραμένει άτοκα στο Ν.Α.Τ. μέχρι διαγραφής του πλοίου και οριστικής εκκαθάρισης του λογαριασμού του, της οποίας το ποσό καθορίζεται για τα Φ/Γ και και Δ/Ξ βάση του DW και απόφασης Δ.Σ. / Ν.Α.Τ./ 09-06-1986 και για τα Ε/Γ, θαλαμηγούς κ.λ.π. βάση των ειδικοτήτων των Ελλήνων ναυτικών που είναι ναυτολογημένοι στο πλοίο και το αντίστοιχο μισθολόγιο αναπροσαρμοζόμενη κατά την ανανέωση.

Εκπρόσωπος της εταιρείας αναλαμβάνει κάθε ευθύνη (με την ιδιότητα του αλλά και ατομικά) μαζί με τους υπόλοιπους υπόχρεους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που υπογράφει. Κάθε μεταβολή που επέρχεται σχετικά με τους πλοιοκτήτες, εκπροσώπους και τα πλοία πρέπει να ανακοινώνεται έγγραφα στο Ν.Α.Τ., χωρίς καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.29/75 επιβάλλεται ειδική εισφορά στους πλοιοκτήτες των πλοίων που συμβάλλονται με το Ν.Α.Τ. για ειδικές υπηρεσίες από το Ν.Α.Τ. και το Δημόσιο δηλαδή:

 1. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ναυτεργατικού προσωπικού.
 2. Την εξεύρεση και διάθεση ειδικευμένου προσωπικού που επανδρώνουν τα πλοία.
 3. Την διασφάλιση της επαγγελματικής εξέλιξης του διατιθέμενου στα πλοία αυτά προσωπικού και
 4. Tην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Η εισφορά υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους κ.ο.χ., το έτος ναυπήγησης και το χρονικό διάστημα που ασφαλίζεται το πλοίο.

Η εισφορά καταβάλλεται ή εφ' άπαξ πριν από την υπογραφή της σύμβασης ή την ανανέωση, ή το 1/4 πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανανέωση, ενώ τα υπόλοιπα 3/4 της εισφοράς σε 3 ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη στον 4ο μήνα, η 2η μέσα στον 7ο και η 3η μέσα στο 10ο από τη χρονολογία έναρξης ισχύος της σύμβασης (άρθρο 7, Ν.29/75).

Σε περίπτωση μη καταβολής της α' δόσης τουλάχιστον της οφειλόμενης εισφοράς δεν υπογράφεται η σύμβαση, ενώ στην περίπτωση μη καταβολής των δόσεων της οφειλομένης εισφοράς μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο το Ν.Α.Τ. δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση και να ενημερώσει το πλήρωμα.

Εισφορές - Μισθοδοσία

 1. Οι τακτικές εισφορές των πλοιοκτητών και ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. ορίζονται ως εξής:

    Πλοιοκτήτης Ναυτικός (Αρθρο 85 του ΚΔΝ 792/78)
  Ν.Α.Τ.
  18%
  11%
  Υπ. Αποφ. 30037/2051/86/10-4-1980
  E.N.
  0,18%
  0,35%
  N.1085/80
  K.E.A.N
  2%
  2%
  N.1220/81
  Ε.Λ.Ο.ΕΝ
  2%
  1%
  N.1085/80
  K.N.E
  Μέση τιμή Λίρας Αγγλίας
   
   
  Τ.Π.Α.ΕΝ.Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν
   
   
  Όπως διαμοφρώνεται κάθε φορά με τις Υπουργικές Αποφάσεις

Ειδικά για το Δ/Ξ υπολογίζεται και το επίδομα δεξαμενόπλοιου.

 1. Ο Πλοίαρχος ο οποίος πρέπει να είναι 'Ελληνας υποχρεώνεται:
  • Να κάνει γνωστό στον Έλληνα ναυτικό που προσλαμβάνεται ότι θα προχωρά στην ανελλιπή παρακράτηση των εισφορών από τις αποδοχές του, δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των Ελλήνων που υπηρετούν στο συμβεβλημένο πλοίο. Καθώς και των αλλοδαπών ως προς την Εστία Ναυτικών μόνο.
  • Μετά τη μισθοδοσία να καταρτίζει να υπογράφει και να υποβάλει στο Γραφείο που διαχειρίζεται το πλοίο ένα πρότυπο και δύο αντίγραφα καταστάσεων πληρώματος που έχουν θέση ναυτολογίου πλήρης συμπληρωμένων και με τις υπογραφές των μελών του πληρώματος και ένα αντίγραφο να το αποστείλλει απευθείας στο Ν.Α.Τ. με απόδειξη.
 1. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις πληρώματος συντάσσονται το δίμηνο ή εφόσον μεσολαβεί αντικατάσταση του πλοιάρχου ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα του διμήνου.

Στις καταστάσεις υπάρχει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία των μελών του πληρώματος είναι αληθινά (ναυτολόγηση - απόλυση, επιβίβαση ναυτικών στο πλοίο - ειδικότητα) καθώς και οι αποδοχές που καταβάλλονται μαζί με τα χορηγούμενα επιδόματα που υπόκεινται σε εισφορές η οποία υπογράφεται από τον πλοίαρχο με την σφραγίδα του πλοίου και από τον εκπρόσωπο με την σφραγίδα της Εταιρείας.

Με φροντίδα του Γραφείου της πλοιοκτήτριας Εταιρείας καταστάσεις αποστέλλονται τακτικά στο Ν.Α.Τ. μαζί με τις εισφορές που αντιστοιχούν στους ναυτικούς και στον πλοιοκτήτη, μέσα στο πρώτο 15μερο το αργότερο από την χρονολογία λήξης κάθε κατάστασης και συνοδεύονται απαραίτητα από επιταγή Τράπεζας ή άλλο αποδεικτικό καταβολής των εισφορών.

Μισθοδοτικές καταστάσεις χωρίς επιταγή ή αποδεικτικά καταβολής δε γίνονται δεκτές.

Επίσης η μη υποβολή των καταστάσεων με την επιταγή όπως παραπάνω συνεπάγεται :

 • Την απαγόρευση απόπλου του πλοίου.
 • Την καταγγελία από το Ν.Α.Τ. της ισχύουσας σύμβασης μέσα στο 1ο 10μερο του τέταρτου μήνα και ενημέρωση του πληρώματος.
 • Την καταβολή μετά την λήξη του 15μέρου και μέχρι την εξόφληση τόκου υπερημερίας σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS