Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Επανάληψη Επαγγέλματος
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2987/02 και την Υπουργική Απόφαση 3511/49/11-3-2002 όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 3511.4/01/2011 (ΦΕΚ 292Β΄/22-2-2011) και την Υπουργική Απόφαση 3511.4/20/2004, επιτρέπεται στους λόγω γήρατος, ηλικάς μέχρι 65 ετών, συνταξιοδοτηθέντες από το ΝΑΤ ναυτικούς, να επαναλάβουν το ναυτικό επάγγελμα και να ναυτολογηθούν σε πλοία ανεξαρτήτου σημαίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.


Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατόπιν αιτήσεως του ναυτικού, προσμετράται, για τον επανυπολογισμό προς επαύξηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και της εφάπαξ παροχής από τα Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, με την προϋπόθεση πλήρους καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Στην περίπτωση που η υπηρεσία αυτή κατά τον επανυπολογισμό μειώνει το συνταξιοδοτικό μισθό των τελευταίων σαράντα οκτώ μηνών, υπολογίζεται μόνο για την αύξηση του ποσοστού των συντάξεων. Επίσης λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση νέων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

   1. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, αναστέλλεται η καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης.
   2. Μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους δεν αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, αλλά

  • χορηγείται όλο το ποσό της σύνταξης εφόσον δεν υπερβαίνει αθροιστικά (κύρια & επικουρική) το ποσόν των 750 ευρώ

  • εάν η κύρια και επικουρική σύνταξη υπερβαίνει αθροιστικά τα 750 ευρώ, τότε περικόπτεται το επιπλέον ποσό κατά 70%.

   3. Για τους πολύτεκνους συνταξιούχους ναυτικούς με ανήλικα τέκνα ή με τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους, καθώς και τους συνταξιούχους ναυτικούς με τέκνα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναστολή ή τον περιορισμό καταβολής της σύνταξης της περιπτώσεως 1 και 2.
   4. Στους παραπάνω συνταξιούχους χορηγούνται αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας ή ανανεώνονται τα κατεχόμενα. Η καταβολή των συντάξεων αναστέλλεται από τον επόμενο μήνα χορήγησης του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή ανανέωσης του κατεχόμενου αποδεικτικού από την ΔΕΚΝ και διαρκεί για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο συνταξιούχος κατέχει το αποδεικτικό. (Ανεξάρτητα δηλαδή από την χορήγηση ή όχι του ναυτικού φυλλαδίου).

   5. Σε περίπτωση επανάληψης του ναυτικού επαγγέλματος και σε θέσεις που δεν απαιτείται η χορήγηση ή ανανέωση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας,

  • Σε πλοία υπό ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ η αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχίζει την πρώτη του επομένου μήνα χορήγησης της άδειας ναυτολόγησης

  • Σε υπό Ελληνική σημαία και σε πλοία με ξένη σημαία ασφαλιστικά συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, η αναστολή καταβολής της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα χορήγησης του ναυτικού φυλλαδίου.

   6. Ανάλογα για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η επαναχορήγηση της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επομένου μήνα επιστροφής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΕΝ του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή με την επιστροφή στο ΝΑΤ της χορηγηθείσης άδειας ναυτολόγησης ή με την επιστροφή στο ΝΑΤ του ναυτικού φυλλαδίου.
   7. Για ναυτολόγηση σε Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ με Ελληνική σημαία πλοία,απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια από την Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του ΥΕΝ,που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 8 μηνών, μπορεί όμως να ανανεωθεί.
   8.  Συνταξιούχος λόγω γήρατος μπορεί επανερχόμενος σε ενέργεια να ναυτολογηθεί:

         i.      Σε πλοία φορτηγά με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημμένα με το ΝΑΤ, κάθε κατηγορίας, διεθνών πλόων και ολικής χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κόρων προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρνησης (Πλοιάρχου) ή διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου (Α΄ Μηχανικού).

       ii.      Σε θαλάσσια ταξί ή πλοία ολικής χωρητικότητας έως εικοσιπέντε κόρων που εκτελούν τοπικούς πλόες, κατά τους οποίους το πλοίο δεν απομακρύνεται πέραν των έξι (6) ναυτικών μιλίων από τον αφετήριο λιμένα, πρέπει να λάβει έγγραφη άδεια που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή που εξέδωσε την άδεια θαλασσίου ταξί ή τη Λιμενική Αρχή αφετηρίου λιμένα δραστηριοποίησης του πλοίου αντίστοιχα και χορηγείται εφόσον διαπιστωθεί, με βάση τους τηρούμενους καταλόγους, ότι δεν προσφέρεται προς ναυτολόγηση στην περιοχή αρμοδιότητας της υπόψη Λιμενικής Αρχής εν ενεργεία ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου. Η ισχύς αυτής της άδειας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών και ανανεώνεται, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις.


Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS