Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λόγω Γήρατος
 
Σύνταξη Γήρατος - Διαδοχική Ασφάλιση

1. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.1 του ΚΝ 792/78 και Ν.4093/2012 χορηγείται σύνταξη γήρατος σε ναυτικό που αποσύρεται οριστικά του ναυτικού επαγγέλματος εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • έχει συμπληρώσει ηλικία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ετών.
  • έχει συνθετική ναυτική υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών.
  • τα έτη της συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας προστιθέμενα στα έτη της ηλικίας του να δίδουν κατ' ελάχιστο όριο τον αριθμό (72).
Σημείωση : Συνθετική ναυτική υπηρεσία είναι η πραγματική ναυτική υπηρεσία επαυξημένη κατά:
  •  -7,1% προκειμένου για υπηρεσία που αποκτήθηκε πάνω σε πλοία για τα οποία η μισθοδοσία καθορίζεται σε ευρώ εξαιρουμένης της υπηρεσίας που αποκτήθηκε σε ι/φ-π/κ και πλωτά ναυπηγήματα ως και σε θαλαμηγούς μέχρι και 100 κόρους ολικής χωρητικότητας.
  • -15,4% προκειμένου για υπηρεσία που αποκτήθηκε σε Δεξαμενόπλοια των οποίων η μισθοδοσία καθορίζεται σε ξένο νόμισμα ή σε ευρώ, μετατρέπονται και καταβάλλονται σε ελεύθερο συνάλλαγμα.
  • -11,1% προκειμένου περί υπηρεσίας που αποκτήθηκε επί των λοιπών πλοίων των οποίων η μισθοδοσία των πληρωμάτων καθορίζεται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.
  • -50% προκειμένου για εργασία δύτη που ανήκει σε συγκροτημένο πλήρωμα σπογγαλιευτικού πλοίου.
  • Για υπηρεσία που αποκτήθηκε σε ι/φ-π/κ Και πλωτά ναυπηγήματα ως και Θαλαμηγούς 100 κόρων ολικής χωρητικότητας, η συνθετική ναυτική υπηρεσία ταυτίζεται με την πραγματική ναυτική υπηρεσία. Αποκτηθείσα σε χερσαίο, επάγγελμα πραγματική εργασία ήτις μεταφέρεται στο ΝΑΤ βάση των οικείων περί διαδοχικής ασφαλίσεως εξομοιούται κατά πάντα προς τη θαλάσσια πραγματική υπηρεσία αποκτηθείσα σε π/κ μέχρι και 25 κόρων ολικής χωρητικότητας,
2. με την διάταξη του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.1711/87 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης Ν.1405/83, Ν.1539/85, Ν.2084/92 και  Ν.4093/2012 χορηγείται σύνταξη γήρατος:

  • εφόσον έχει συμπληρώσει ο διαδοχικά ασφαλισμένος, μαζί με την υπηρεσία του πάνω σε πλοίο και τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς, εικοσαετή τουλάχιστον συνθετική ναυτική υπηρεσία και
  • είναι ηλικίας τουλάχιστον 52 ετών.

Με ορισμένες προϋποθέσεις η χορηγούμενη σύνταξη είναι για το συνολικό χρόνο ασφάλισης. Διαφορετικά του χορηγείται σύνταξη με βάση τα χρόνια της ναυτικής του υπηρεσίας και προσαυξάνεται αυτή όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτεί ο άλλος φορέας.

Κατ' εξαίρεση: Χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.2 του ΚΝ 792/78, εφόσον διαιρούμενων των ημερών της πραγματικής Θαλάσσιας υπηρεσίας επί των πλοίων δια του αριθμού 1,00 ή 1,05 ή 1,10 ή 1,20 προκύπτουν πηλίκα, τα οποία αθροιζόμενα μας δίνουν άθροισμα 7920 ημερών και άνω ήτοι :

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7920 ΗΜΕΡΕΣ)

X

Όπου Χ=1 ή 1,05 ή 1,10 ή 1,20.

Σημείωση :

Χ=1 όταν η θαλάσσια υπηρεσία αποκτήθηκε πάνω σε Δεξαμενόπλοιο και η μισθοδοσία των ναυτικών καθορίσθηκε σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ μετατρεπόμενο και καταβαλλόμενο σε ελεύθερο συνάλλαγμα.
Χ=1,05 όταν θαλάσσια υπηρεσία αποκτήθηκε σε υπόλοιπα πλοία εφόσον μισθοδοσία καθορίσθηκε όπως παραπάνω.
Χ=1,1 όταν η θαλάσσια υπηρεσία αποκτήθηκε πάνω σε πλοία των οποίων η μισθοδοσία καθορίσθηκε σε ευρώ εξαιρέσει της υπηρεσίας που αποκτήθηκε σε Ι/Φ (ιστιοφόρα)- π/κ(πετρελαιοκίνητα) και πλωτά ναυπηγήματα, ως και θαλαμηγά μέχρι 100 κόρων ολικής χωρητικότητας.
Χ=1,20 προκείμενου περί υπηρεσιών που αποκτήθηκαν σε ι/φ-π/κ(φορτηγά, επιβατηγά και αλιευτικά) πάνω από 25 κοχ και θαλαμηγούς πάνω από 25,01 κοχ έως και 100 κοχ.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS