Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λόγω Ανικανότητας
 

Σύνταξη λόγω ανικανότητας - Ελάχιστη Ασφαλιστική Προστασία

 1. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Ν 1085/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης Ν.1405/83 και Ν.1539/85 και των διατάξεων της πργ.10, του άρθρου 5 του Ν.2575/98, ο ναυτικός που έχει πραγματοποιήσει 15ετή συνθετική υπηρεσία στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε άλλο φορέα (διαδοχική ασφάλιση με ελάχιστη ναυτική υπηρεσία πέντε ετών) δικαιούται να πάρει σύνταξη ανικανότητας, αν κριθεί από την Α΄βαθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ, ανίκανος για το ναυτικό επάγγελμα με ποσοστό αναπηρίας 67% ή ανίκανος για το ναυτικό επάγγελμα από την Β΄βαθμια Υγειονομική Επιτροπή που είναι η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή(ΑΝΥΕ).
 2. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1085/80 "περί ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας" όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.1711/87 και της πργ 10 του Ν 2575/98 σε περίπτωση ισοβίου ανικανότητας ναυτικού χορηγείται σύνταξη, ως ελάχιστη ασφαλιστική προστασία, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Να έχει ο ναυτικός συμπληρωμένη πενταετή τουλάχιστον "πραγματική ναυτική υπηρεσία" μόνο ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη ασφαλιστικώς συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ. αποκλειομένου του υπολογισμού υπηρεσίας λογιζομένης ή εξομοιούμενης από οποιαδήποτε άλλη διάταξη με "πραγματική ναυτική υπηρεσία".
  • Να έχει πραγματοποιηθεί η παραπάνω πραγματική ναυτική υπηρεσία σε πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων σε χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο αυτής. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου ορίζεται η πρώτη ναυτολόγηση εφόσον πραγματοποιήθηκε εντός πενταετίας από την απογραφή και πέρας η ημέρα υποβολής της αίτησης περί απονομής σύνταξης σε περίπτωση ανικανότητας.

   Για την πενταετή πραγματική ναυτική υπηρεσία απαιτείται να έχουν πληρωθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και η τελευταία ναυτολόγηση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ μηνών, να έγινε μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

   Ο χρόνος άδειας δεν συνυπολογίζεται για συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας.
  • Να κατέστη ο ναυτικός ισοβίως ανίκανος κατά τις κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις, δια την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος. Σε περίπτωση που ο ναυτικός κριθεί προσωρινά ανίκανος επανεξετάζεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές έως ότου γίνει οριστικά συνταξιούχος.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS