Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λόγω θανάτου
 
Σύνταξη Λόγω Θανάτου Ναυτικού

   1.Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του Ν.1085/80 χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου στην οικογένεια ναυτικού, εφόσον ο αποθανών ναυτικός κατά τον χρόνο του θανάτου του είχε αποκτήσει "συνθετική ναυτική υπηρεσία" τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών.
   2. Σε περίπτωση που ο θανών ναυτικός είχε υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση και άλλων φορέων εκτός του ΝΑΤ, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 38 του Ν.1085/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης Ν.1405/83 και Ν.1539/85.
   3. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του Ν.1085/80 "περί ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας" όπως τροποποιήθηκε με την διάταξή του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 1711/87 σε περίπτωση θανάτου ναυτικού χορηγείται σύνταξη, ως ελαχίστη ασφαλιστική προστασία, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχει ο ναυτικός συμπληρωμένη πενταετή τουλάχιστον "πραγματική ναυτική υπηρεσία" μόνο ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη, ασφαλιστικώς συμβεβλημένων με το ΝΑΤ αποκλειόμενου του υπολογισμού υπηρεσίας λογιζομένης ή εξομοιούμενης από οποιανδήποτε άλλη διάταξη με "πραγματική ναυτική υπηρεσία". Ο χρόνος άδειας δεν συνυπολογίζεται για συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας
 • να έχει πραγματοποιηθεί η παραπάνω "πραγματική ναυτική υπηρεσία" σε πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο αυτής. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου ορίζεται η πρώτη ναυτολόγηση εφόσον πραγματοποιήθηκε εντός 5ετίας από απογραφή και πέρας η ημερομηνία του θανάτου του ναυτικού.Για την πενταετή πραγματική ναυτική υπηρεσία, απαιτείται να έχουν πληρωθεί, ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και η τελευταία ναυτολόγηση, διαρκείας τουλάχιστον οκτώ μηνών, να έγινε μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
 • να επήλθε ο θάνατος του ναυτικού εξ οιασδήποτε αιτίας, πλην του ναυτκού εργατικού ατυχήματος.
Σε περίπτωση θανάτου ναυτικού ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, σύνταξη δικαιούνται τα παρακάτω πρόσωπα της οικογένειας του ναυτικού με την ακόλουθη τάξη και σειρά και με τα ακόλουθα ποσοστά σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 τον ΚΝ 792/78, με το άρθρο 19 του Ν.1085/80 με το άρθρο 3 πργ. 5 του Ν.1711/87, την πργ. α του άρθρου 30 του Ν.2932/01:

 • Η χήρα σύζυγος ή ο σύζυγος που παραμένει χήρος και είναι άπορος και απολύτως ανίκανος (ποσοστό συνταξιοδότησης 70%).
 • Τα άγαμα παιδιά (κορίτσια, αγόρια) μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή μέχρι του 24ου όταν σπουδάζουν σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εσωτερικού ή εξωτερικού), εφόσον εφόσον αυτές αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία του Κράτους. Επίσης τα άγαμα ή έγγαμα τέκνα που είναι απόλυτα και οριστικά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.
 • Ο απολύτως ανίκανος ή συμπληρώσας Το 60ον έτος της ηλικίας τούτου δε μη ζώντος η χήρα μητέρα (ποσοστό συνταξιοδότησης 50%).
 • Αν δεν υπάρχουν στην ζωή πατέρας ή μητέρα του θανόντος ναυτικού τότε στην σύνταξη δικαιούνται τα αδέλφια του με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα παιδιά του ναυτικού.
 1. Κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις οικογένειας του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυτικού αποκλείει τις επόμενες εκτός από τις δύο πρώτες που συντρέχουν μεταξύ τους.    * Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα της οικογένειας του θανόντος ναυτικού εξαντλείται από τα πρόσωπα της τάξης η οποία κατά την παραπάνω σειρά καλείται πρώτα και ποτέ δεν μεταβιβάζεται σε πρόσωπα της επόμενης τάξης.
 2. Η ανικανότητα μέλους της οικογένειας που ζητά σύνταξη διαπιστώνεται εφάπαξ μέσα στο χρόνο θανάτου του ναυτικού από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ.
 3. Οι προϋποθέσεις αποκτήσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τα μέλη της οικογένειας πρέπει να αποδεικνύονται κατά το χρόνο θανάτου του ναυτικού.
 4. Για να συνταξιοδοτηθούν ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά και τα αδέλφια του ναυτικού πρέπει να έχουν καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάτω των ΕΥΡΩ 300,57.

Στα δικαιούμενα σύνταξης μέλη της οικογένειας του θανόντος ναυτικού χορηγείται σύνταξη που ορίζεται σε ποσοστό επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης στο δικαιοπάροχο σύνταξης ως εξής:

 1. Στα 70% προκειμένου για σύζυγο χωρίς προστατευόμενα συνταξιοδοτικώς παιδιά, στο 85% εφόσον έχει ένα παιδί, στα 100% εφόσον έχει δύο παιδιά και άνω.
 2. Προκειμένου για συνταξιοδότηση παιδιών που είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα στα 60% εφόσον συνταξιοδοτείται ένα παιδί, στα 75% εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο παιδιά, στα 90% τρία και στα 100% τέσσερα και άνω.
 3. Στα 50% προκειμένου για συνταξιοδότηση του πατέρα ή της μητέρας.
 4. Προκειμένου για συνταξιοδότηση αδελφών στα 30% εφόσον το συνταξιοδοτούμενο πρόσωπο είναι ένα, στα 45% εφόσον συνταξιοδοτούνται δύο και στα 60% εφόσον συνταξιοδοτούνται τρείς και άνω.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS