Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ταμείο Πρόνοιας (Τ.Π.Ε.Ν) - ΕΦΑΠΑΞ
 
Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού ναυτικού

Τα ΤΠΕΝ σκοπό έχουν την πρόσθετη ασφάλιση των ναυτικών με τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στους αποσυρόμενους του ναυτικού επαγγέλματος ασφαλισμένους του ή στις περιπώσεις θανάτου αυτών στις οικογένειές τους.

Τα ταμεία αυτό είναι :

  • Το ταμείο Πρόνοιας Αξ/κων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και
  • Το ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

Στα ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στο ΝΑΤ.

Δικαιούχοι εφάπαξ παροχής

Η εφάπαξ παροχή εκτός του ναυτικού χορηγείται επίσης :
  • Στην χήρα σύζυγο χωρίς τέκνο όλο το ποσό που θα έπαιρνε ο θανών αν ζούσε.
  • Στην χήρα σύζυγο και στα τέκνα του ασφαλισμένου ολόκληρο το ποσό που θα δικαιούταν ο θανών και εισπράπεται κατά το 1/2 από την σύζυγο και το άλλο 1/2 από τα τέκνα.
  • Αν δεν υπάρχει χήρα ή έχει χάσει το δικαίωμα για την παροχή και υπάρχει ένα δικαιούχο τέκνο χορηγείται όλο το ποσό που θα ελάμβανε ο θανών και αν υπάρχουν περισσότερα τέκνα χορηγείται ολόκληρη η δικαιούμενη παροχή και κατανέμεται σε ίσα μερίδια.
  • Για τους γονείς και αδέλφια θανόντος ναυτικού χορηγείται όλο το ποσό.

Παρατηρήσεις:

   1. Οι ναυτικοί που αποσύρονται οριστικά από το ναυτικό επάγγελμα και δε δικαιούνται εφάπαξ παροχή, έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν μετά από αίτησή τους και εφόσον έχουν συμπληρώσει πραγματικά θαλάσσια υπηρεσία έξι πλήρων ετών, τις εισφορές που έχουν καταβάλει στα ΤΠΕΝ άτοκα (άρ. 23 των Ν.Δ.3736, 3737/57)
   2. Σε περίπτωση που επαναληφΘεί το ναυτικό επάγγελμα δικαιούνται να λάβουν εφάπαξ παροχή μόνο για την υπηρεσία που θα έχουν πραγματοποιήσει μετά την επάνοδο στο ναυτικό επάγγελμα.
   3. Οι αποσυρόμενοι του ναυτικού επαγγέλματος και συνταξιοδοτηθέντες από άλλους ασφαλιστικούς φορείς δικαιούνται να λάβουν από τα ΤΠΕΝ εφάπαξ χρηματική παροχή για το διάστημα που εργάστηκαν σαν ναυτικοί, αφού προσκομίσουν στο ΝΑΤ την σχετική συνταξιοδοτική απόφαση στην οποία θα έχει προσμετρηθεί και ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΝΑΤ (Ν. 1405/83 άρθρο 12).
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS