Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΕΚΑΣ
 

Με τις διατάξεις του Ν. 2556/97 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) χορηγείται στους χαμηλοσυνταξιούχους με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος-θανάτου απαιτείται η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται όριο ηλικίας. Επίσης όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, καθώς και για τις χήρες που έχουν παιδιά δικαιούμενα σύνταξης και λόγω θανάτου συμμετέχουν στη σύνταξη.
 2. Για να δικαιωθεί ο συνταξιούχος Ε.Κ.Α.Σ. από 1-1-2009, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 11321/27868/2210 με ημερομηνία από 18/03/2010 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός από την συμπλήρωση του 60ού έτους την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2008 (εισοδήματα 2007) και τα οποία είναι τα παρακάτω:

  • Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα , που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ).
  • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9.403,75 ευρώ).
  • το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41 ευρώ).
 1. Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2007.
 1. Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α’ και β’, της παρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 2556/1997, για τη χορήγηση του ποσού του Ε.Κ.Α.Σ., αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:
  • Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια, και λοιπά επιδόματα μέχρι επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (7.340,67 ευρώ), καταβάλλεται επίδομα ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα.
  • Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες τρακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (7.340,68 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ), καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
  ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.
  Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ 172,50 ευρώ
  Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ 115,00 ευρώ
  Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ 57,50 ευρώ


Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά:Εφόσον ο συνταξιούχος έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις να φέρει ή να στείλει στο Ν.Α.Τ, στη Διεύθυνση Παροχών-Τμήμα Μητρώου και Μεταβολών συνταξιούχων με την ένδειξη για την χορήγηση ΕΚΑΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο όψεις (επικυρωμένη)
 2. Απόκομμα πληρωμής συνταξιούχου ή τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχο (Α.Μ.Σ.)
 3. καθώς επίσης
  • Για τους δικαιούμενους το επίδομα από 1.1.2007, εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2006 (εισοδήματα 2005).
  • Για τους δικαιούμενους το επίδομα από 1.1.2008, εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2007 (εισοδήματα 2006).
  • Για τους δικαιούμενους το επίδομα από 1.1.2009 εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2008 (εισοδήματα 2007).

Προσοχή:

 1. Σε όσους συνταξιούχους χορηγείται ήδη το Ε.Κ.Α.Σ., δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
 2. Οι συνταξιούχοι δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ. μόνο από ένα Ασφαλιστικό Φορέα κατόπιν αίτησής τους.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS