Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Επικουρική Ασφάλιση (Κ.Ε.Α.Ν)
 
Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών(Ν.1482/84 Ν.1844/89, Ν.1879/90 και Ν.3075/02)

Στο ΝΑΤ έχει ιδρυθεί κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Nαυτικών (ΚΕΑΝ) του οποίου σκοπός είναι η παροχή στους ασφαλιζόμενους σ' αυτό μηνιαίας σύνταξης.

Στην ασφάλιση του ΚΕΑΝ υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ναυτικοί που υπάγονται και στην κύρια ασφάλιση του ΝΑΤ και αρχίζει αυτοδίκαια από 1/9/1981.

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς για την εξαγορά προϋπηρεσίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί του μισθού που προβλέπεται από από την Σ.Σ. όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 84, πργ.2 του Κ.Ν. 792/78 και η οποία ισχύει κατά την ημέρα καταβολής της εξαγοράς.

Ως μηνιαία εισφορά λαμβάνεται υπόψη, η μηνιαία εισφορά, που αντιστοιχεί στην ειδικότητα με την οποία ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες ημέρες εργασίας στο τελευταίο 48μηνο θαλάσσιας υπηρεσίας.

Προυποθέσεις για την θεμελίωση του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης :

   1. Η συνταξιοδότηση του ναυτικού ή σε περίπτωση θανάτου του, της οικογενείας του, (όπως ισχύει στο ΝΑΤ) από το ΝΑΤ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στο ΝΑΤ.
   2. Να έχει συντάξιμο χρόνο επικουρικής ασφάλισης τουλάχιστον τον απαραίτητο για την απονομή σύνταξης από το ΝΑΤ, για τον οποίο να έχουν καταβληθεί ολοσχερώς οι εισφορές μιας πενταετίας.
   3. Να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση.

Παροχές :
  • Η επικουρική σύνταξη που χορηγείται από το ΚΕΑΝ ορίζεται σε ποσοστό 1,5% για κάθε χρόνο επικουρικής ασφάλισης και υπολογίζεται επί της ανώτατης σύνταξης της ειδικότητας και του βαθμού που συνταξιοδοτείται ο ναυτικός από το ΝΑΤ(κύρια σύνταξη) χωρίς κανένα επίδομα. Το ποσόν της χορηγουμένης από το ΚΕΑΝ επικουρικής σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% της εκάστοτε ανώτατης ειδικότητας και του βαθμού που συνταξιοδοτείται ο ναυτικός από το ΝΑΤ.
  • Για την συνταξιοδότηση από το ΚΕΑΝ της οικογένειας του συνταξιούχου σε περίπτωση θανάτου του ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται και για την κύρια σύνταξη καθώς επίσης και οι διατάξεις που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS