Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Μεταβίβαση Σύνταξης
 
Σύμφωνα με τον ΚΝ 792/78 άρθρο 20 & 22, του Ν. 1085/80, άρθρο 19 του Ν.1711/87 άρθρο 3 παρ 5 και τον Ν.2329/95, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους δικαιούχους συγγενείς των ναυτικών όπως αυτοί καθορίζονται στο κεφάλαιο που αφορά τη σύνταξη λόγω θανάτου του ναυτικού, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση. Η σύνταξη αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα του θανάτου του ναυτικού με την προυπόθεση υποβολής της σχετικής αίτησης εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο θανάτου. Διαφορετικά η σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS