Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ρυθμίσεις Adobe Acrobat Reader
 

Ανοίξτε τον Adobe Acrobat Reader (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1

Από το μενού, επιλέξτε Επεξεργασία / Edit και Προτιμήσεις / Preferences (βλ. Εικόνα 2).

Εικόνα 2

Επιλέξτε Internet. Κάντε uncheck το Εμφάνιση PDF στο browser / Display PDF in browser και πατήστε ΟΚ (βλ. Εικόνα 3).

Εικόνα 3

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS