Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λίστα Διαγωνισμών
εγγραφές 1 - 1 από 218
 • Ημερομηνία: 09.05.2022
  Διακήρυξη 2/2022 Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Διατιμημένων και Αδιατίμητων Εντύπων για τη κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 15.04.2022
  Διακήρυξη 1/2022. Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός, για την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 23.07.2021
  Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το αρθ. 117 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την τακτική μηνιαία παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο (2) ανελκυστήρων.
 • Ημερομηνία: 23.03.2021
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με τη διαδικασία συλλογής κλειστών προσφορών, για την παροχή Υπηρεσιών τροποποίησης του αλγόριθμου – κώδικα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών και ΟΠΣ/ΝΑΤ, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 01.12.2020
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.11.2020
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για ένα έτος.
 • Ημερομηνία: 06.11.2020
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 79713000-5), για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 17.07.2020
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια Εντύπων και Δελτίων Μηχανογράφησης (διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ) (CPV: 22820000-4), έτους 2020.
 • Ημερομηνία: 23.06.2020
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων (toner, drum unit, photoconductor και μελανοταινίες) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και πολυμηχανήματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 10.10.2019
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 08.10.2019
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 05.08.2019
  Κείμενο Διακήρυξης Νο 4-Ορθή Επανάληψη Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 02.08.2019
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 31.07.2019
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 79713000-5), για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 12.06.2019
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.897,94 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ (CPV: 22820000-4), έτους 2019.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 21.03.2019
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων (toner, drum unit, photoconductor και μελανοταινίες) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και πολυμηχανήματα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 29.10.2018
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 30.07.2018
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 79713000-5), για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 22.06.2018
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ (CPV: 22820000-4), έτους 2018.
 • Ημερομηνία: 25.05.2018
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 09.02.2018
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την 12μηνη ανάθεση του έργου συντήρησης του πληροφοριακού εξοπλισμού του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 26.01.2018
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την προμήθεια έντεκα (11) συνολικά αδειών χρήσης ORACLE, ήτοι μία (1) άδεια λογισμικού βάσης δεδομένων (RDBMS) Processor Licence, δύο (2) άδειες λογισμικού Application Server Processor Licence, μία (1) άδεια Virtualization software system, δύο (2) άδειες λειτουργικού συστήματος (system) και πέντε (5) άδειες λογισμικού επιχειρηματικής ευφυίας – άδειες χρήστη, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 28.11.2017
  Επαναληπτικός Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ Νχιλιάδων Ευρώ (€8.000,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου και των νομίμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 24.10.2017
  Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών
 • Ημερομηνία: 24.10.2017
  Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.
 • Ημερομηνία: 03.07.2017
  19-07-2017 ημέρα Πέμπτη, δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητος, τον καθαρισμό των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 03.07.2017
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 23.05.2017
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 02.03.2017
  Διακήρυξη Διατιμημένων Αδιατιμήτων Εντύπων Ν.Α.Τ. Έτους 2017.
 • Ημερομηνία: 14.11.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 218 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS