Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την 12μηνη ανάθεση του έργου συντήρησης του πληροφοριακού εξοπλισμού του ΝΑΤ.

Ημερομηνία: 09.02.2018 [Διαγωνισμός]

Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την 12μηνη ανάθεση του έργου συντήρησης του πληροφοριακού εξοπλισμού του ΝΑΤ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS