Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 28.06.2007 [Διαγωνισμός]

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, ανά είδος, προϋπολογισθείσας δαπάνης € 29.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS