Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 152-154 στον Πειραιά

Ημερομηνία: 29.05.2007 [Διαγωνισμός]

Προκηρύσσουμε δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών μία (1) ώρα μετά τη λήξη και κριτήριο αξιολόγησης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 152 - 154 στον Πειραιά, συνολικού εμβαδού 2.671,40 τ.μ. (Ισόγειο 760τ.μ., 1ο  Μεσοπάτωμα 21,60 τ.μ., Α΄ όροφος 541,10 τ.μ, 2ο Μεσοπάτωμα 176,60 τ.μ. και Δώμα 1.172,10 τ.μ.), ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 152 -154


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS