Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εκμίσθωση υπόγειου χώρου γκαράζ - αποθήκης (μη εύφλεκτων υλικών) ακινήτου επί των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση & Μπιζανίου στον Πειραιά

Ημερομηνία: 07.07.2007 [Διαγωνισμός]

Προκηρύσσουμε δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών μία (1) ώρα μετά τη λήξη και κριτήριο αξιολόγησης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου Γκαράζ, εμβαδού 1.004,54 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο κτίριο ιδιοκτησίας Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. επί των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση & Μπιζανίου στον Πειραιά.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS