Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της οδού Γλάδστωνος 2, Αθήνα , ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 10.12.2015 [Διαγωνισμός]

  

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΡΟΦΩΝ (ΑΠΟ Β΄ ΕΩΣ Ζ΄)

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 2 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α.Τ.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS