Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία: 15.03.2016 [Διαγωνισμός]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισθείσας δαπάνης €39.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ,έτους 2016,στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0845.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 07/04/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, στον 1ο όροφο, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ118/2007.

Οι προσφορές κατατίθενται στην παραπάνω διεύθυνση ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της προθεσμίας και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ.6 του Π.Δ 118/2007 (Φ.Ε.Κ 150-Α/10-07-2007) καθώς και τα αναφερόμενα στο αρ.8,πργ2,εδ.α,β,γ και δ του ίδιου Π.Δ.

Οι προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ‘’επί αποδείξει’’ στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΤΚ 18531, Πειραιάς, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ www.nat.gr και αντίτυπα της χορηγούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ, Εθν. Αντίστασης 1, Πειραιάς, 4ος όροφος, καθημερινά από 07.30 έως 14.30 τηλ, 210 4149431-2.ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07 /03/2016Η ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΑΙΚ. ΚΙΤΣΑΚΗΕπισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS