Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Ημερομηνία: 23.09.2016 [Διαγωνισμός]

 Διευκρινίζεται ότι στη Διακήρυξη Νο2/2016, Παράρτημα Β’, σελ.9, η παράγραφος Β.1.2 (Προσόντα) τροποποιείται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ενεργειακοί επιθεωρητές με με δικαίωμα διενέργειας επιθεωρήσεων όλων των κτιρίων και χρήσεων.

Ακόμα η παράγραφος Β.2.5. (Δικαιολογητικά συμμετοχής) τροποποιείται ως εξής:

Αποδεικτικό βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ και για τις τρεις κατηγορίες (κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης, συστημάτων κλιματισμού).”


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS