Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΔΕΙΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-09-2016: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Ημερομηνία: 14.09.2016 [Διαγωνισμός]

Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., συνολικού εμβαδού 35.500τ.μ. περίπου.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS