Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παροχή, υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017).

Ημερομηνία: 15.12.2015 [Διαγωνισμός]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 08/2015


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ν.Α.Τ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ (2016-2017).


Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο, επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σύντμηση χρόνου δεκαπέντε (15) ημερών λόγω του επείγοντως, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000,00), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30/12/2015 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14/12/2015

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


Α. ΚΙΤΣΑΚΗ

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS