Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ετήσια φύλαξη χώρου Ν.Ι.Ε.Ν. ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ

Ημερομηνία: 07.10.2016 [Διαγωνισμός]

Διευκρινίζεται ότι στη Διακήρυξη Νο3/2016, επικαιροποιείται με το Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα:

στη σελ.3 στο κεφ. Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού συμπληρώνεται: του Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/2016.

- στη σελ. 4, πργ. 6 συμπληρώνεται: Για ό,τι..........”Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/2016.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS