Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, του των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για δώδεκα μήνες.

Ημερομηνία: 06.06.2016 [Διαγωνισμός]

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 3/ 2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη κατάλληλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ήτοι από 24/6/2016-23/6/2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με σύντμηση χρόνου 15 ημερών, λόγω μη έγκαιρης έγκρισης της δεύτερης αναμόρφωσης του ΚΑΕ 0439, προϋπολογισθείσας δαπάνης €42.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ,έτους 2016,στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0439.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, στον 1ο όροφο, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ118/2007 και του Ν. 4281/2014.

Οι προσφορές κατατίθενται στην παραπάνω διεύθυνση ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της προθεσμίας και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ.6 του Π.Δ 118/2007 (Φ.Ε.Κ 150-Α/10-07-2007) καθώς και τα αναφερόμενα στο αρ.8,πργ2,εδ.α,β,γ και δ του ίδιου Π.Δ.

Οι προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ‘’επί αποδείξει’’ στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΤΚ 18531, Πειραιάς, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ www.nat.gr .

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 02 /06/2016


Η AN. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΑΙΚ. ΚΙΤΣΑΚΗ


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS