Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την προμήθεια έντεκα (11) συνολικά αδειών χρήσης ORACLE, ήτοι μία (1) άδεια λογισμικού βάσης δεδομένων (RDBMS) Processor Licence, δύο (2) άδειες λογισμικού Application Server Processor Licence, μία (1) άδεια Virtualization software system, δύο (2) άδειες λειτουργικού συστήματος (system) και πέντε (5) άδειες λογισμικού επιχειρηματικής ευφυίας – άδειες χρήστη, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΝΑΤ

Ημερομηνία: 26.01.2018 [Διαγωνισμός]

 

Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την προμήθεια έντεκα (11) συνολικά αδειών χρήσης ORACLE, ήτοι μία (1) άδεια λογισμικού βάσης δεδομένων (RDBMS) Processor Licence, δύο (2) άδειες λογισμικού Application Server Processor Licence, μία (1) άδεια Virtualization software system, δύο (2) άδειες λειτουργικού συστήματος (system) και πέντε (5) άδειες λογισμικού επιχειρηματικής ευφυίας – άδειες χρήστη, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΝΑΤ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS