Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια πέντε (5) αδειών ORACLE, τέσσερις (4) για τους Web & Application servers & μία (1) για την βάση δεδομένων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ (@/νση Ενημερότητας Πλοίων & @/νση Πληροφορικής)

Ημερομηνία: 20.07.2017 [Διαγωνισμός]

 Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια πέντε (5) αδειών ORACLE, τέσσερις (4) για τους Web & Application servers & μία (1) για την βάση δεδομένων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ (@/νση Ενημερότητας Πλοίων & @/νση Πληροφορικής)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS