Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παροχή, υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017).

Ημερομηνία: 09.10.2015 [Διαγωνισμός]

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παροχή, υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000,00) συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS