Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Διακήρυξη Διατιμημένων Αδιατιμήτων Εντύπων Ν.Α.Τ. Έτους 2017.

Ημερομηνία: 02.03.2017 [Διαγωνισμός]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1- 18531-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πληροφορίες : Α. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ. 2104149432

FAX 2104149433                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1/2017

                                           ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ       Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

με κλειστές προσφορές για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ,για

το έτος 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης

122.777,40 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α .

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ έτους 2017 στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική

πίστωση στον ΚΑΕ 1293.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 03/03/2017 ημέρα Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την

Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει

η παρούσα Διακήρυξη.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας ,δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα.                                                                                                  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/02/2017
                                                                                             Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                                     ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΕπισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS