Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.

Ημερομηνία: 03.07.2017 [Διαγωνισμός]

 Διαγωνισμός για την ανάθεση σε υπηρεσία φύλαξης, την φύλαξη των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών , με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS