Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
19-07-2017 ημέρα Πέμπτη, δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητος, τον καθαρισμό των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία: 03.07.2017 [Διαγωνισμός]

  19-07-2017 ημέρα Πέμπτη, δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές

 για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητος, τον καθαρισμό των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.,

 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS